نوشته شده توسط Super User دسته: فارغ التحصیلان
نمایش از 22 آذر 1391 بازدید: 2318
پرینت

نكات بخشنامه اي مهم فارغ التحصيلان

 

گواهينامه موقت تنها براي يكبار صادر شده و صدور مجدد و تمديد اعتبار آن امكانپذير نخواهد بود.(صدور مدرك موقت تنها پس از انجام

كامل موارد آموزشي پرونده و پس از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلان و كامل بودن آن امكانپذير مي باشد)

1--گواهينامه موقت تنها براي يكبار صادر شده و صدور مجدد و تمديد اعتبار آن امكانپذير نخواهد بود.(صدور مدرك موقت تنها پس از انجام

كامل موارد آموزشي پرونده و پس از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلان و كامل بودن آن امكانپذير مي باشد)

 2-گواهينامه موقت براي كليه فارغ التحصيلان صادر مي گردد.(بجز رشته پرستاري كه داراي شرايط خاص طرح مي باشد)

 3-تحويل گواهينامه موقت و ريزنمرات به فارغ التحصيلان مشمول نظام وظيفه بر اساس بخشنامه هاي معاونت وظيفه عمومي ناجا و

 سازمان مركزي دانشگاه با ارائه مدرك ذيل:

 

الف: دارندگان كارت پايان خدمت

ب: كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن (بدون غيبت اوليه)

ب:دارندگان كارت معافيت دائم

پ: گواهي هاي صادره از سوي سازمان وظيفه عمومي استانها مبني بر اينكه ذينفع حائز شرايط دريافت كارت بوده و كارت وي در

 حال صدور است

ت: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور

ث: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت اوليه

ج: گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه در مقطع بالاتر باقيد شماره نامه معافيت يا خدمت در وزارت بهداري – وزارت آموزش و

 پرورش – سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران – آموزشگاه فنون هواپيمايي ( موضوع موارد 6 و 7 و 8 و 9 ) قانون خدمت وظيفه عمومي

 -4صدور گواهينامه موقت به فارغ التحصيلان رشته هاي گروه پزشكي بر اساس ظوابط مربوط به انجام طرح نيروي انساني وزارت بهداشت

 و درمان آموزش پزشكي و با داشتن مجوز تحويل مدرك تحصيلي صادره از معاونت علوم پزشكي دانشگاه امكانپذير خواهد بود.و جهت

دانش آموختگانيكه در حال گذراندن طرح بوده و يا مجوز تحويل مدرك صادر نشده مقدور نمي باشد

 5-براي فارغ التحصيلان بورسيه واحدهاي دانشگاهي و سازمان هاي دولتي گواهينامه موقت آنها مستقيماً به واحد دانشگاهي يا سازمان

بورس كننده ارسال مي گردد.

 6-صدور گواهينامه موقت براي فارغ التحصيلان مراكز دانشگاهي از طريق واحد پوشش دهنده صورت خواهد گرفت.

 7-پاسخ به استعلام هاي انجام شده مدارك تحصيلي و صدور ريزنمرات با كارنامه تحصيلي جهت ارسال به سازمانهاي دولتي و دانشگاه هاي

داخل كشور مستقيماً از طريق دبيرخانه واحد دانشگاهي به مرجع استعلام كننده ارسال مي شود و از تحويل پاسخ استعلام به ذينفع خودداري

مي گردد.

 

8-جهت اخذ مدرك نهايي فارغ التحصيل ( دانشنامه و گواهي نامه مصوب) ارائه گواهينامه موقت الزامي است .

 9-با توجه به ضوابط و شرايط صدور مدرك مصوب در صورتيكه فارغ التحصيل مشمول دريافت مدرك مصوب باشد عنوان (مصوب) در كنار ارزش تحصيلات گواهينامه موقت قيد مي گردد.

 ü       براي فارغ التحصيلاني كه از وام صندوق رفاه دانشجويي استفاده كرده اند و به صندوق مذكور بدهكار هستند در ذيل مندرجات گواهينامه موقت مبلغ بدهي قيد خواهد شد. اين دسته از دانشجويان تا وقتيكه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام ننمايند از تحويل اصل دانشنامه به آنان خودداري ميگردد.

 ü       -تحويل مدارك فارغ التحصيلي ( گواهينامه موقت- دانشنامه)صرفاً به شخص فارغ التحصيل و با ارائه كارت شناسايي معتبر و در موارد خاص و ارائه به غير؛ با وكالت محضري امكانپذير خواهد بود.

 ü       -با توجه به اينكه صدور مدرك المثني ( در صورت مفقود شدن – خرابي و يا غير قابل استفاده شدن مدرك ) مراحل قانوني طولاني و پيچيده اي را مي بايست طي نمايد لذا از فارغ التحصيلان محترم تقاضا مي گردد در حفظ و نگهداري مدارك خود دقت لازم را به عمل آورند.

 ü       -صدور ريزنمرات جهت ترجمه منوط به تاييد مدرك نهايي فارغ التحصيل ( دانشنامه يا گواهينامه مصوب) توسط سازمان مركزي و هزينه ارزشيابي ريز نمرات به مبلغ 55000 ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي و تقاضانامه فارغ التحصيل مي باشد.

 ü        بر اساس بخشنامه هاي اخير سازمان مركزي كليه دانشجوياني كه از تاريخ 31/6/86 به بعد كليه واحدهاي درسي خود را برابر سرفصل مصوب رشته تحصيلي به اتمام مي رسانند به شرط داشتن ميانگين كل حداقل 12 مي توانند فارغ اتحصيل گردند و دانشنامه رسمي دريافت نمايند در غير اينصورت به دانشجويان تنها گواهي دروس دوره اعطاء مي شود. لذا دانشجوياني كه ميانگين كل كمتر از 12 دارند مي توانند با استفاده از ماده 47 آئين نامه و در صورت كسب حداقل ميانگين كل 12 دانشنامه رسمي دريافت نمايند.

       بديهي است در صورت عدم كسب ميانگين 12 استحقاق مدرك مصوب و دانشنامه رسمي را نداشته و فقط گواهي دروس دوره به

       آنها اعطاءمي شود.

 

شما اینجا هستید:   خانه حوزه فرهنگیحوزه دانشجوییفارغ التحصیلاننكات بخشنامه اي مهم فارغ التحصيلان