نوشته شده توسط Super User دسته: ارتباط با صنعت
نمایش از 28 ارديبهشت 1392 بازدید: 2740
پرینت

 

تذکر مهم : دانشجویان چند هفته قبل از شروع کارآموزی وقبل ازطی نمودن مراحل اداری مشروحه ذیل ،  لازم است نسبت به مکان یابی محل کارآموزی و تعیین مکان مناسب و کسب موافقت از محل کارآموزی با هماهنگی مدیر گروه محترم مربوطه ، اقدام نموده و سپس نسبت به انجام مراحل زیر در مهلت مقرر ( در ترم بهار و پاییز حداکثر تا سه هفته بعد از شروع ترم و در ترم تابستان حداکثر تا یک هفته بعد  از شروع ترم )  اقدام فرمایند .

الف) مراحل شروع به کار

1- تهیه فرم "درخواست معرفی دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی " از دفتر ارتباط با صنعت

2- تکمیل فرم مذکور که شامل :

الف) قسمت اول توسط دانشجو تکمیل و امضا گردد

ب) قسمت دوم توسط کارشناس رشته در اداره آموزش تکمیل و مهر و امضا گردد

ج) قسمت سوم توسط مدیر گروه تکمیل ، مهر و امضا گردد . در این قسمت نام استاد کارآموزی توسط مدیر گروه درج می گردد واین قسمت هیچ گونه خط خوردگی نداشته باشد .

** در قسمت پایین برگه حتما"  آدرس و تلفن محل کارآموزی قید گردد .

3- تحویل فرم مذکور به دفتر ارتباط با صنعت

4- دریافت فرم معرفی نامه پنج صفحه ای دست نویس و امضا شده  از دفتر ارتباط با صنعت

5- مراجعه دانشجو به امور مالی ( آقای رئوفی ) جهت مهر نمودن فرم معرفی نامه دست نویس  

6- تحویل فرم معرفی نامه مهر شده  به دبیرخانه جهت تایپ

7- دریافت پاکت حاوی معرفی نامه پنج صفحه ای و نامه تایپ شده جهت شروع به کار از دبیرخانه  

8- تحویل رونوشت نامه شروع به کار به :

الف) بایگانی آموزش – آقای محمودی

ب) حراست – آقای شیردل

ج) دفتر ارتباط با صنعت – خانم دارابیان

د) استاد کارآموزی مربوطه

-  تحویل فرم تکمیل شده " مشخصات محل کارآموزی دانشجو"  با مهر و امضای محل کارآموزی به استاد کارآموزی مربوطه حداکثر تا یک هفته بعد از شروع به کار

 

 ب) مراحل پایان کار

 

تذکر مهم : حداکثر مهلت اتمام درس کارآموزی و تحویل مدارک ذیل  ،  توسط مدیر گروه محترم مربوطه و استاد کارآموزی تعیین می گردد لذا دانشجو بایستی شخصا" پیگیری اعلام نمره درس کارآموزی را از طریق مدیر گروه و استاد کارآموزی  در مهلت مقرر انجام دهد .

1- تحویل مدارک ذیل به دفتر ارتباط با صنعت جهت بررسی و تایید

الف) گزارش کارآموزی تایپ شده و صحافی شده     یک جلد

ب) CD گزارش مذکور ( یک عدد )  :  روی CD ، نام و نام خانوادگی دانشجو و استاد کارآموزی ، رشته تحصیلی و تاریخ شروع به کار با ماژیک قید گردد .

ج) نامه از محل کارآموزی : عنوان نامه خطاب به آموزشکده سما شیروان و در متن نامه تاریخ شروع ، تاریخ پایان و مدت ساعت کارآموزی قید گردد . نامه بایستی آرم دار با مهر و امضا باشد .

د) تکمیل فرم پایان دوره توسط سرپرست کارآموزی در شرکت /اداره/کارخانه با مهر و امضا

2- تایید و ثبت مدارک فوق توسط دفتر ارتباط با صنعت

3- تحویل کپی فرم پایان دوره ، کپی نامه از محل کارآموزی و گزارش صحافی شده به استاد کارآموزی مربوطه

4- تحویل اصل نامه از محل کارآموزی و اصل فرم پایان دوره تکمیل شده به بایگانی آموزش – خانم محرابی

5- تحویل CD گزارش کار به دفتر ارتباط با صنعت

6- اعلام نمره به آموزش توسط استاد مربوطه

 

شما اینجا هستید:   خانه حوزه پژوهشارتباط با صنعتمراحل اجرایی گذراندن درس کارآموزی